Clusterul Breasla Constructorilor Ieșeni a făcut public raportul sinteză al audierii publice organizate în data de 11 decembrie 2014, un eveniment unde cetățenii Iașului, constructorii, proiectanții, oamenii de afaceri, autoritățile publice locale, mediul academic și reprezentanții ONG-urilor au fost chemați pentru a-și exprima punctele de vedere și pentru a sugera soluții privind optimizarea procesului de achiziţii publice în domeniul construcțiilor.

/ Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni / Str. Trei Fântâni, Iași, România

Raportul sinteză al audierii publice

Download PDF

Clusterul Breasla Constructorilor Ieșeni a făcut public raportul sinteză al audierii publice organizate în data de 11 decembrie 2014, un eveniment unde cetățenii Iașului, constructorii, proiectanți, oameni de afaceri, autoritățile publice locale, mediul academic și reprezentanți ONG-urilor au fost chemați pentru a-și exprima punctele de vedere și pentru a sugera soluții privind optimizarea procesului de achiziţii publice în domeniul construcțiilor.

Scopul acestei prime audierii publice organizată de Breaslă a fost colectarea într-un cadru legal și democratic opinii și propuneri legate de următoarele subiecte expuse, de către Comisia de Inițiere, în cadrul motivației:

  1. Cum pot autoritățile contractante să asigure plata în termen a lucrărilor executate și recepționate de către autoritatea contractantă?
  2. Ce trebuie să conțină fișa de date achiziții/caiet de sarcini ca lucrarea livrată să atingă maximum de performanță calitativă?
  3. Garanția de bună conduită instituită prin OUG nr.51/2014 accelerează sau îngreuneză derularea procesului de achiziții?

Comisia de Experți formată din prof. univ. dr. ing. Victor Hagiu, Oana Petculescu și Maria Hudema a inventariat toate depozițiile, a sintetizat problemele identificate de depozanți, precum și soluțiile propuse și le-a catalogat în funcție de posibilitatea aplicării lor în practică. Astfel, după analizarea celor 17 depoziţii depuse, ce aduc soluții pentru elaborarea unui set de măsuri care să îmbunătățească procesul de achiziţii publice în domeniul construcțiilor, Comisia de experți susţine și face următoarele recomandări:

În cazul operatorilor economici din domeniul construcțiilor, membrii Comisiei îi îndeamnă să studieze cu atenție documentația de atribuire și depunerea de clarificări înaintea termenului de depunerea ofertelor însoțite de recomandări de remediere a eventualelor erori tehnice. De asemenea, comisia punctează că este foarte important ca la momentul depunerii ofertelor să se analizeze riguros graficul de execuție pe baza căruia se va întocmi graficul de plăți și care poate constitui un document de bază în negocierile ulterioare la semnarea contractului de execuție. Totodată, este indicat să se acorde atenție modului de întocmire și depunere a ofertelor deoarece, cu cât o ofertă este mai profesionist întocmită, cu atât este mai repede și mai ușor evaluată de către comisia de evaluare din partea Autorității Contractante.

În cazul autorităților publice locale, Comisia de experți recomandă întocmirea și respectarea Programului Anual de Achiziții Publice, aceata având un rol deosebit de important în cadrul instituțiilor publice pentru estimarea proiectelor prioritare și alocarea bugetelor anuale. O altă sugestie vizează solicitarea unei expertize interne sau externe din partea dirigintelui de șantier la momentul întocmirii documentației deoarece o bună colaborare între expertul de achiziții publice și dirigintele de șantier duce la evitarea erorilor tehnice din documentațiile de atribuire. Când se constată că într-o procedură se depăsește un anumit număr de solicitari de clarificări distincte, transmise de ofertanți (ex. maxim 10 (zece)) pentru propunerea financiară și tehnică procedura trebuie retrasă din sistemul de achiziție, completată, revizuită și retransmisă într-o formă clară către ofertanți.

În ceea ce privește recomandările comisiei de experți pentru decident (ANRMAP), acestea vizează introducerea reciprocității în cazul garanției de bună conduită și pentru Autoritățile Contractante, dar și simplificarea procedurilor de pregătire și depunere a ofertelor prin adoptarea cât mai rapidă a directivelor Uniunii Europene în materie de achiziții publice în legislația națională. Un aspect important este descurajarea aplicării criteriului “prețul cel mai scăzut” și eventual introducerea criteriului cel mai scăzut cost folosind o abordare bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de viață și raportul optim cost-calitate. Comisia este de părere că un alt pas care ar îmbunătăți procedura de achiziții publice din perspectiva decidentului ar fi introducerea statutului de consultant pentru achiziţii publice în domeniul construcţiilor, care devine manager de proiect din faza de proiectare până în faza de finalizare/recepţie a lucrării.

Raportul sinteză al audierii publice organizată de Clusterul Breasla Constructorilor Ieșeni a fost transmis mass-mediei, decidenţilor locali şi martorilor audierii publice, precum şi tuturor persoanelor interesate de subiect. Raportul poate fi consultat, împreună cu celelalte documente ale audierii publice, la adresa web www.breaslaconstructorilor.ro.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Dora Morhan
Manager Comunicare

Tel: 0728020169
E-mail :dora.morhan@breaslaconstructorilor.ro

Vă învităm să descărcați raportul sinteză.


Breasla Constructorilor Ieșeni este asociația care unește firmele locale din domeniul construcțiilor, în scopul creării şi întreţinerii unor relaţii profesionale fructuoase. Ea reprezintă o platformă de colaborare, dezvoltare, cercetare și inovare în industria construcțiilor civile și industriale. Breasla îşi asumă sarcinile de a promova spiritul antreprenorial, de a integra oferta de educație și de formare profesională în producție şi de a oferi informații şi soluţii privind oportunitățile de afaceri în domeniu.


Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni
Str. Trei Fântâni 700280, Iași, România
Telefon: 0372 752 523 / 0737.043.315
Fax: 0372.870.688
Email: office@breaslaconstructorilor.ro

Resurse relevante:

Raport sinteză Download (pdf)